Voorwaarden Plan4Flex

 Algemene Leveringsvoorwaarden en Algemene Onderhoudsvoorwaarden

 Algemene Leveringsvoorwaarden
Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van E-wings ICT zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst
1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij E-wings ICT, hierna te noemen e-Wings ICT,  goederen en/of diensten van welke aard ook levert of zou kunnen leveren, direct of middels derden, ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven, voor zover deze betrekking hebben op in Nederland gevestigde ondernemingen of personen. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt E-wings ICT niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. E-wings ICT is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren.
1.2Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door E-wings ICT uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door E-wings ICT zijn vastgelegd.
Artikel 2 Prijs en betaling
2.1Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
2.2Tenzij anders wederzijds vastgelegd, worden alle overeenkomsten met een contractwaarde gelijk aan of hoger dan € 5000,= gefactureerd in twee termijnen, te weten 50% bij verlenen van de opdracht en 50% bij het leveren van de bestelde goederen en/of diensten. Overeenkomsten met een contractwaarde van minder dan € 5000,= worden gefactureerd bij levering.
2.3Bestaat de contractwaarde van de onder 2.2 genoemde overeenkomst uit een sommatie van separate deelleveringen, dan zal -als de vooruitbetaalde 50% van de totaalwaarde wordt overschreden door de waarde van de opgeleverde delen- de facturering van de resterende bedragen plaatsvinden naar rato van de opgeleverde resterende delen.
2.4Betaling door wederpartij dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden.
2.5Alle kosten, zowel in- als buitenrechte - de kosten van rechtskundige bijstand van E-wings ICT daaronder begrepen de kosten die E-wings ICT moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij.
2.6De buitengerechtelijke incassokosten van E-wings ICT worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering.
2.7Indexering van periodieke betalingen voor periodiek te leveren goederen of diensten kan door E-wings ICT vanaf de eerste verjaardag van de overeenkomst worden toegepast. Deze indexering zal worden gebaseerd op het CPI indexcijfer CBS tussen de startdatum van de overeenkomst en de huidige datum van de overeenkomst. Indexering kan over iedere periode van de looptijd worden toegepast, maar zal nooit met  terugwerkende kracht worden geëffectueerd.
 Algemene OnderhoudsvoorwaardenArtikel 1 Algemeen.
1.1Dealer verplicht zich de computerprogrammatuur of onderdelen zoals die vastgelegd zijn in de software onderhoudsovereenkomst, in goed werkende staat te houden en daartoe tegen betaling van de software onderhoudsprijs het onderhoud te verzorgen, in samenwerking met E-wings ICT bv.
1.2De software onderhoudsprijs voor de in artikel 1.1 genoemde computerprogrammatuur is de prijs zoals die vastgelegd is in de software onderhoudsovereenkomst per jaar, door de gebruiker geheel of in termijnen telkens bij vooruitbetaling te voldoen zodra genoemde periode aanvangt.
1.3De partijen bij deze overeenkomst verklaren over en weer kennis te hebben genomen van en akkoord gaan met de voorwaarden en bepalingen, zoals die vastgelegd zijn in de voorwaarden software onderhoudsovereenkomst en de software onderhoudsovereenkomst .De voorwaarden en bepalingen, alsmede de software onderhoudsovereenkomst vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst.

 Artikel 2 Definities
2.1Computerprogrammatuur betekent de verzameling van softwareprogramma's zoals op de software onderhoudsovereenkomst zijn vermeld en in artikel 1.1 worden bedoeld.
2.2Het programma betekent de computerprogrammatuur genoemd in 1.1 en 2.1 of wel een combinatie of deel daarvan.
2.3Gebruiker betekent de eindgebruiker, zijnde de licentienemer of eigenaar van de programmatuur, die de aan hem verleende licentie enkel en alleen zal gebruiken met het doel de activiteiten van zijn onderneming te doen voortgaan, welke activiteiten in geen geval bestaan uit het verhandelen, openbaar maken of verveelvoudigen van het programma en de vertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook, direct of indirect.

Artikel 3 Het onderhoud
3.1Het onderhoud omvat :
  • Het opsporen en herstellen van alle onvolkomenheden in het programma
  • Het ter beschikking stellen van aanvullingen alsmede van nieuwe standaardversies van het programma, tenminste eenmaal per jaar.
  • Het aanbrengen en implementeren alsmede documenteren van standaardmodificaties in het programma
  • Het verstrekken van telefonische instructies en adviezen met betrekking tot de werking van het programma.
3.2Het onderhoud betreft steeds het programma dat in werking is conform het gespecificeerde op de software onderhoudsovereenkomst.
3.3Onder onvolkomenheden worden verstaan alle in het programma voorkomende fouten en gebreken, alsmede alle door het gebruik van het programma geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de daaraan door de documentatie of andere informatie toegeschreven eigenschappen of functies, een en ander behoudens voor zover het programma is verbeterd door middel van updates.
3.4Tot het onderhoud behoren niet werkzaamheden nodig ten gevolge van ondeskundig of verkeerd gebruik van programma door de gebruiker en of derden, alsmede werkzaamheden nodig ten gevolge van nalatigheid, onachtzaamheid of opzet van gebruiker of derden. Voor deze werkzaamheden wordt aan de gebruiker een uurtarief berekend volgens de bij dealer daarvoor geldende tarieven.
3.5Onder ondeskundig of verkeerd gebruik van het programma wordt eveneens verstaan een gebruik van het in deze overeenkomst omschreven programma in combinatie met andere computerprogrammatuur op eenzelfde hardware - configuratie, op zodanige wijze dat daardoor het in deze overeenkomst omschreven programma wordt gewijzigd of beïnvloed. Is de laatste volzin van het vorige lid van overeenkomstige toepassing.


Artikel 4 Overige verplichtingen van gebruiker.
4.1Gebruiker is verplicht geconstateerde onvolkomenheden in het programma onverwijld aan de dealer mee te delen.
4.2Teneinde de dealer in staat te stellen haar onderhoudsverplichtingen na te komen, is dealer gerechtigd gebruiker op te dragen de opgetreden onvolkomenheden in het programma voldoende te documenteren door middel van toezending van ter zake doende print-outs.
4.3Ten behoeve van het onderhoud door de dealer verplicht gebruiker zich te allen tijde aan door de dealer aangewezen en gemachtigde personen toegang tot de plaats, waar het programma en de voor de uitvoering van het programma opgestelde apparatuur zich bevinden, te verschaffen en verplicht zich ertoe dat deze personen ten tijde van het verrichten van het onderhoud steeds kunnen rekenen op de aanwezigheid van een door de gebruiker aangewezen persoon.
4.4Ten behoeve van het onderhoud door de dealer verplicht gebruiker zich te allen tijde een back-up kopie van het programma en de volledige bestanden toegankelijk te maken voor de dealer. Gebruiker verplicht zich dagelijks een back-up kopie van het programma en de volledige bestanden te maken.Artikel 5 duur van de overeenkomst
5.1Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals deze in de software onderhoudsovereenkomst is vastgelegd, en zal daarna telkens in overleg worden verlengd. Tenzij een der partijen door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij drie maanden voor  het verstrijken van de duur heeft kennis gegeven de onderhavige overeenkomst te beëindigen.
Artikel 6 onderhoudstijden
6.1Het onderhoud vindt plaats binnen normale werktijden, te weten van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, gedurende het hele jaar tezamen met telefonische assistentie door de dealer tijdens dezelfde perioden of door middel van apparatuur die de dealer in staat stelt met behulp van telecommunicatievoorzieningen het in deze overeenkomst bedoelde onderhoud te verrichten vanuit de vestigingsplaats(en) van de dealer, zulks gedurende de perioden als hiervoor omschreven.
6.2De dealer verplicht zich na melding van enige onvolkomenheid en nadat telefonische assistentie door de dealer de onvolkomenheid niet heeft weggenomen, de noodzakelijke maatregelen te nemen, opdat binnen 24 uur na de melding gedurende de werktijden door de dealer gemachtigde personen een aanvang zullen maken met het verhelpen van de onvolkomenheden.

Artikel 7 Prijswijzigingen
7.1De dealer is gemachtigd de onderhoudsprijs aan te passen aan de indexering zoals deze door het CBS jaarlijks wordt vastgesteld.
7.2Naast de wijzigingen, zoals bedoeld in het vorige lid, is de dealer gerechtigd de onderhoudsprijzen tussentijds aan te passen. Daarbij is de dealer verplicht gebruiker daarover in te lichten drie maanden voor de wijzigingen in de onderhoudsprijs zal ingaan.
7.3Gebruiker heeft het recht per de datum van de ingang van de wijziging in de onderhoudsprijs, zoals in het vorig lid bedoeld, zo dit een prijsverhoging betreft, deze overeenkomst te beëindigen, indien gebruiker uiterlijke een kalendermaand voor die datum de dealer bij aangetekend schrijven meedeelt met de prijsverhoging niet akkoord te gaan.


Artikel 8 Aansprakelijkheid en overmacht
8.1Dealer is niet gehouden het onderhoud te verrichten indien dit onmogelijk wordt gemaakt door overmacht, waaronder arbeidsconflicten of andere onvoorziene omstandigheden, welke buiten de macht van de dealer liggen.
8.2Dealers aansprakelijkheid op grond van deze overeenkomst beperkt zich tot een bedrag van € 250.000,- per gebeurtenis, zulks met een maximum van € 1.000.000,-- per contractjaar. Van iedere gebeurtenis dient gebruiker de dealer terstond schriftelijk in kennis te stellen.
8.3Dealer is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade geleden ten gevolge van stilstand, storing, onvoldoende en of verkeerde werking van het programma of delen daarvan.

 Artikel 9 Betaling software
9.1Gebruiker is verplicht de onderhoudsprijs te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is gebruiker over het verschuldigde bedrag, inclusief BTW, een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd.
9.2Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Overige heffingen en belastingen, die met de uitvoering van deze overeenkomst zijn verschuldigd, alsmede op grond van deze overeenkomst door gebruiker verschuldigde bedragen, anders dan op grond van artikel 3 door gebruiker verschuldigd, worden aan de gebruiker afzonderlijk in rekening gebracht en dienen door de gebruiker binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De laatste volzin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
9.3De dealer is gerechtigd bij het uitblijven van tijdige betaling of bij niet nakoming van enige contractuele verplichting jegens de dealer door gebruiker, de werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van het programma op te schorten totdat algehele betaling en nakoming heeft plaatsgevonden.

 Artikel 10 Ontbinding en invorderingskosten
10.1Dealer heeft het recht om zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden en zonder dat een sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, deze overeenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van de dealer om van gebruiker vergoeding van kosten en schade en interesten te vorderen, indien gebruiker in gebreke blijft de onderhoudsprijs of enig ander krachtens deze overeenkomst verschuldigd bedrag, tijdig te betalen, of indien door de gebruiker het gebruik van de in artikel 1.1 genoemde computerprogrammatuur om welke reden dan ook wordt beëindigd. Dan wel de gebruiker enig ander voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt, dan wel indien gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, tot liquidatie of stillegging van zijn bedrijf overgaat of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest
10.2Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, van juridische bijstand en tot bewaring van rechten krachtens deze overeenkomst komen ten laste van de gebruiker. De kosten van buitenrechtelijke invorderingen bedragen steeds 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 11 Algemeen
11.1Van geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, neemt uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement van de dealer kennis.
11.2Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.