Huisvesting voor arbeidsmigranten is en blijft een onderwerp dat voortdurend aandacht behoeft. Om het niveau van huisvesting in de agrarische sector te verhogen, heeft LTO samen met vaktechnische organisaties en vakbonden een nieuw keurmerk in het leven geroepen: AKF. AKF staat voor Agrarisch Keurmerk Flexwonen en de instelling van dit keurmerk is een direct gevolg van afspraken in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. Het AKF is een handreiking voor gemeenten als het gaat om het kwaliteitsniveau van huisvesten op het erf.

In cao

Huisvesting voor arbeidsmigranten is regelmatig negatief in het nieuws. De bedoeling is dat het keurmerk de kwaliteit van de huisvesting verbeterd en de norm is dan ook opgenomen in de cao. In de cao is bovendien een maximum huurprijs geregeld: 20 procent van het wettelijk minimumloon. Als de huisvesting gecertificeerd is (en alleen dan) mag de werkgever de huur verrekenen op het loon. Overigens is dit inhouden momenteel mogelijk voor de cao Open Teelten omdat Glastuinbouw op dit moment geen geldende cao heeft. Inhouden is sinds de komst van de Wet Aanpak Schijnconstructies alleen nog mogelijk wanneer de huisvesting gecertificeerd is via een geaccrediteerd systeem op basis van in de cao opgenomen normen.

Kwaliteitseisen

De in de cao afgesproken normen zijn gebaseerd op de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de nationale intentieverklaring huisvesting, die al in 2012 werd opgesteld. Deze intentieverklaring werd destijds door een groot aantal partijen ondertekend, waaronder LTO Nederland. Voor meer informatie zie tevens www.werkgeverslijn.nl/flexwonen